Privaatsuspoliitika

Käesolevad andmekaitse tingimused on koostatud eesmärgiga kaitsta S-Link OÜ (edaspidi S-Link) endiste, praeguste ja tulevaste Klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad Kliendiandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. S-Linki tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

1. MÕISTED

4.1.1. Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes soovib kaupu osta või kes on kaupade ostu sooritanud.
4.1.2. Kliendi isikuandmed – mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmed on nt kliendiandmed nagu nimi, sugu, vanus, isikukood, e-posti aadress, elukohaandmed, pangandusandmed, sissetulek, fotod, videod ja võrguindentifikaatorid
(IP-aadressid ja küpsised).
4.1.3. Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega tehtav igasugune toiming sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine jne.
4.1.4. Vastutav töötleja – S-Link OÜ, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev äriühing, registrikood 10119937, asukoht Pikk 42b, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93812 e-posti aadress info@slink.ee ja telefoninumber 4531670.
4.1.5. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid isikuandmete töötleja nimel.

2 Töötlemise põhimõtted

S-Link peab Kliendi isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.
4.2.1. Töötlemine on seaduslik, õiglane ja Kliendile läbipaistev („seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus“).
4.2.2. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus („eesmärgi piirang“)
4.2.3. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt („võimalikult väheste andmete kogumine“);
4.2.4. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata („õigsus“).
4.2.5. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Klienti tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse („säilitamise piirang“)
4.2.6. Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid („usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus“).

3 Töötlemise eesmärgid

S-Link töötleb Kliendi isikuandmeid kas lepingu täitmiseks, nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. S-Link töötleb isikuandmeid, mis on Kliendi poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber , sünniaeg, isikukood, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), e-posti aadress, kauba tarnimise viis, kauba eest tasumisel kasutatud makseviis ja ostetud kaubad. S-Link edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

S-Link töötleb Kliendi isikuandmeid:
4.3.1. Kliendiga Müügilepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks;
4.3.2. S-Linkist soetatud Kauba tarnimiseks ja kohaletoimetamiseks. Kui Klient valib Kauba tarneviisiks pakiautomaadi või kulleri, on S-Linkil õigus edastada pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale Kliendi isikuandmed mahus, mis on vajalik Kauba Kliendini toimetamiseks;
4.3.3. Arvete väljastamiseks ja Kliendile saatmiseks;
4.3.4. Kliendile teadete saatmiseks, kirjavahetuseks Kliendiga;
4.3.5. Kliendi teenindamiseks, muu hulgas Kliendi seadmete hoolduseks. Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki Kliendi isikuandmeid;
4.3.6. S-Linki uudiste ja muude S-Linki poolt osutatavate teenustega seotud informatsiooni edastamiseks, mis S-Linki arvates on Kliendile vajalik, saatmiseks e-posti teel. Kliendil on alati õigus nendest loobuda, kasutades selleks pakkumises või uudiskirjas toodud vastavat hüperlinki;
4.3.7. Registreeritud Kliendi loomiseks. Töötleme lisaks järgmisi Kliendi isikuandmeid: ostuajalugu, salvestatud lemmiktooted ja elektrooniline hinnavalvur.
4.3.8. S-Linki müügiesindustes isikute ja vara kaitseks, kasutame jälgimisseadmeid (valvekaamerad) ja töötleme videosalvestusi;
4.3.9. Võimaldamaks Kliendil kasutada Piprapoe e-poodi;
4.3.9.1. Piprapood kasutab oma kodulehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab Piprapoel oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavamaks.

4. Säilitamise põhimõtted

S-Link säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.
4.1. Juhul kui S-Link soovib hoida isikuandmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib S-Link isikuandmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav.
4.2. Nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitab S-Link kuni Kliendi poolt esitatud andmete kustutamise taotluse täitmiseni.

5. Kliendi õigused

5.1. Õigus tutvuda enda andmetega.
5.2. Õigus andmete parandamisele.
5.3. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.
5.4. Andmete ülekandmise õigus.
5.5. Õigus andmete kustutamisele.
5.6. Õigus esitada vastuväiteid.
S-Link vastab Kliendi taotlustele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka. S-Link teavitab Klienti igast taolisest pikendamisest ja viivituse põhjustest ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui Klient esitab taotluse elektrooniliselt, esitatakse ka teave võimaluse korral elektrooniliselt, kui Klient ei taotle teisiti. Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6. Turvalisus

S-Link rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Juhul kui Klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas Andmekaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume Kliendil võimalusel S-Linki koheselt sellisest juhtumist teavitada.
6.1. Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Klient esitama S-Linkile kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressil info@slink.ee.
6.2. S-Link töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ja üksnes müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, teeninduse tagamiseks ning e-poe kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus ulatuses. S-Link võib kasutada Kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.
6.3. S-Link ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid Kliendi eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui müügitingimustes on sätestatud selline õigus.

7. Kehtivus ja muudatused 

7.1. Andmekaitse tingimused on Klientidele kättesaadavad S-Linki kodulehel ja müügiesinduses.
7.2. S-Linkil on õigus Andmekaitse tingimusi igal ajal ühepoolselt ajakohastada, täpsustada ja täiendada kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Klienti muudatustest S-Linki kodulehe kaudu ja/või e-posti teel.
7.3. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmise korral ei ole võimalik Registreeritud Kliendi kontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. Andmete kustutamise nõuet käsitleme Registreeritud Kliendi korral kui Registreeritud Kliendi konto lõpetamise soovi.

8. Kontaktandmed

Küsimusetega mis on seotud käesoleva Andmekaitse tingimustega, palume võtta ühendust e-posti aadressil info@slink.ee

Viimane Andmekaitse tingimuste uuendus on tehtud 25.05.2018.