E-POE MÜÜGILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Piprapood OÜ, reg nr 10754757, aadress Liivalaia 43, Tallinn, 10145, (edaspidi Müüja) müügilepingu tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) kehtivad kõigi isikute (edaspidi Ostja ja/või Klient) suhtes, kes ostavad Müüja poolt müüdavaid kaupu (edaspidi Kaup või Kaubad) Müüja e-poest internetiaadressilt https://www.pipar.ee/epood (edaspidi e-pood). Ostjat ja Müüjat nimetatakse edaspidi Tüüptingimustes ja Ostja ning Müüja vahel sõlmitavas müügilepingus (edaspidi Leping) eraldi Pool või ühiselt Pooled.
1.2. Tüüptingimused on Müüja ja Ostja vahel sõlmitava Lepingu lahutamatuks osaks.
1.3. Tüüptingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepingust ja selle lisadest.
1.3.1. Lepingu lisadeks on Lepingu muudatused, Kaupade tellimused, Müüja poolt väljastatud tellimuse kinnitused, arve-saatelehed ja Poolte täiendavad kirjalikud või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud kokkulepped.
1.4. Müüjal on õigus ühepoolselt Tüüptingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.pipar.ee/muugitingimused. Kui klient esitab tellimuse enne Tüüptingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
1.5. Lisaks Lepingule ja Tüüptingimustele kohaldatakse e-poest ostu sooritamisel Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. MÜÜGIHIND

2.1. Ostjale kehtivad ostu hetkel e-poes fikseeritud hinnad. Müüjal on õigus lisada kehtivas hinnakirjas sisalduvatele hindadele allahindlust.
2.2. Kõik e-poes müüdavate Kaupade hinnad on näidatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu kehtivas määras (20%).
2.3. Müüjal on õigus muuta e-poe hinnakirjas kehtestatud hindu igal ajal. Juhul, kui Ostja on esitanud tellimuse enne hindade korrigeerimist, siis kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud hinda.

3. TELLIMUSE ESITAMINE

3.1. Ostja saab tellimusi esitada nii püsikliendina, logides sisse enda kasutajanime ja parooliga kui ka külalisena ehk sisse logimata.
3.1.1. Külalisena esitatud tellimuse puhul tuleb Kliendil täiendavalt sisestada tellija nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress.
3.2. Kaupade ostmiseks valib Klient e-poest välja soovitud kaubad ja lisab virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv).
3.3. Tellimust esitades valib Klient Kaupade kogused, Kauba tarneviisi ja sihtkoha, sisestab Kauba kättesaamiseks vajalikud lisaandmed ning nõustub tingimustega, mida käsitlevad Pooled tellimuse esitamisena.
3.4. Müüja teatab tellimuse kinnitamisest, sellest keeldumisest või pakutavatest muudatustest Kaupade nomenklatuuri, hinna, koguse, tarnetähtaja, transpordi ja transpordi maksumuse osas 1 tööpäeva jooksul arvates Kliendi tellimuse saamisest, edastades Kliendile arve e-posti teel. Eritellimuse toodete puhul edastab Müüja e-posti teel soovitud kauba tarneaja ning hinnapakkumise.
3.5. Tellimused, mille puhul Pooled ei jõua kokkuleppele Kaupade nomenklatuuri, hinna, koguse või tarnetähtaja osas, loetakse mitteesitatuks ja täitmisele ei kuulu.
3.5. Klient tasub Kauba eest pangaülekandega Müüja arveldusarvele, mis on märgitud Kliendile e-posti teel edastatud arvel, millega Klient kinnitab tellimuse.
3.5.1. Juhul, kui Klient on valinud üleandmise kohaks Liivalaia Piprapoe (Liivalaia 43, Tallinn), siis tasub klient Kauba eest kohapeal Liivalaia Piprapoes sularaha või maksekaardiga.
3.6. Kliendi kohustuseks on kontrollida enne arve tasumist, et arves toodud andmed Kauba ja selle koguste kohta vastavad Kliendi tegelikele soovidele.
3.7. Müügileping Müüja ja Kliendi vahel jõustub kogu ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.
3.8. Pärast kauba eest tasumist komplekteerib Müüja Kauba ja väljastab vastavalt Kliendi valitud viisile.
3.9. Juhul kui tellimusega soovitud Kaupa ei õnnestu komplekteerida, siis Müüja tagastab Kliendile raha 7 kalendripäeva jooksul.

4. KAUBA EEST TASUMINE, KAUBA KOHALETOIMETAMINE

4.1.  Klient tasub tellimuse eest Kauba müügihinna ja transpordikulu täies ulatuses ettemaksuna.
4.2.  Kaupa saab tellida Tallinna Liivalaia Piprapoodi, SmartPOSTi pakiautomaati, Omniva pakiautomaati või kliendi poolt näidatud aadressile SmartPOST või Omniva kullerteenust kasutades.
4.3.  Kauba kättesaamine Tallinna Liivalaia Piprapoest (Liivalaia 43, Tallinn).
4.3.1. Iseseisvalt Kaubale järgi tulles Liivalaia Piprapoodi ei lisandu ostusummale transpordikulu.
4.3.2. Kauba väljastamine toimub Piprapoe lahtioleku aegadel.
4.3.3. Müüja teatab Kliendile tellimuse alusel tarnitud Kaupade kauplusesse saabumisest ja/või Kauba komplekteerimisest e-posti või telefoni teel.
4.3.4. Juhul, kui Klient viivitab Kaubale järeletulemisega enam kui 3 kalendripäeva, siis arvestab Müüja, et Klient on tellimusest loobunud ning tühistab Kliendi tellimuse.
4.4.  Kauba kättesaamine pakiautomaadist
4.4.1. Kauba kohaletoimetamisel Kliendi poolt valitud SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati lisandub kauba hinnale transpordikulu 3,60 eurot. Kui tellimuse maksumuse summa ületab 50 eurot, siis pakiautomaati transpordikulu ei lisandu.
4.4.2. Kaup väljastatakse peale müügilepingu jõustumist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul. Pakiautomaati saabub kaup vastavalt valitud pakiautomaadi teenusepakkuja pakkide liikumise graafikule.
4.4.3. Klienti teavitatakse SMS-teatega kauba kohalejõudmisest pakiautomaati. SMS-teates on unikaalne uksekood pakiautomaadi ukse avamiseks.
4.5.  Kauba kättesaamine kulleriga
4.4.1. Valides kauba kohaletoimetamiseks SmartKULLERi või OmnivaKULLERi, lisandub kauba hinnale transpordikulu 7,50 eurot.
4.4.2. Arvates müügilepingu jõustumist väljastab Müüja Kauba kullerile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul. Kaup saabub vastavalt valitud teenusepakkuja kulleri liikumise graafikule. Täpsema aja kokkuleppimiseks võtab teenusepakkuja kuller kliendiga otse ühendust.
4.4.3. Kui Klient viivitab tellimuse vastuvõtuga üle viie (5) kalendrijärgse tööpäeva või teeb kokkulepitud kohas tellimuse üleandmise-vastuvõtmise võimatuks (puudub volitatud vastuvõtja, laadimiskoht, hoiukoht), siis on Klient kohustatud hüvitama Müüjale tekitatud kahjud, mis seisnevad kulus tööjõule, transpordile, laole ja dokumendikäitlusele. Kliendile on käesolevas punktis nimetatud kulude tasumise aluseks Müüja poolt esitatud arve.
4.4.4. Müüja või vedaja poolt Kauba tarnimisel Kliendi pinnale eeldatakse, et Kliendi pinnal Kaupu vastu võttev isik omab õigust Kauba vastuvõtmiseks ja arve-saatelehtede ning veodokumentide allakirjutamiseks Kliendi nimel.
4.5. Kliendil on õigus tellimusest taganeda, kui tellimuse täitmise tähtaeg on Müüja süül pikenenud üle kümne (10) kalendrijärgse tööpäeva. Tellimusest taganemiseks on Klient kohustatud Müüjat teavitama kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
4.6. Kui Pooled on sõlminud kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokkuleppe tellimuse täitmise tähtaja pikendamiseks, siis tekib Kliendil tellimusest taganemise õigus vastavalt pikendatud tähtajale järgnevast päevast arvates kümnendal (10) kalendrijärgsel tööpäeval.
4.7. Kauba kättesaamisel kohustub klient arvestama, et ta avaks tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist.
4.8. Kliendile üleantav Kaup peab vastama esitatud tellimuse kinnitusele ja olema kooskõlas vastava Kauba suhtes eeldatava tavapärase kasutuse nõuete, kvaliteeditingimuste, standardite, märgistuse, näidiste ning pakenditingimustega.
4.9. Tellimuse üleandmisel–vastuvõtmisel ilmnenud lahknevused tellimuse kinnitusest Kaupade nomenklatuuris, koguses ja kvaliteedis fikseeritakse arve-saatelehel. Vajadusel koostavad Kaupade üleandja ja vastuvõtja vastavasisulise akti. Samuti tuleb sellest koheselt teavitada Müüjat e-posti teel epood@pipar.ee või telefonil +372 645 5021.
4.10. Kaup loetakse Kliendile üle antuks Kliendi (volitatud isiku või vedaja) poolt arve-saatelehe või veodokumendi allkirjastamise hetkest alates. Pooled käsitlevad muu hulgas allkirjastatud arve-saatelehte üleandmise-vastuvõtmise aktina.
4.11. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Kliendile üle koos valduse üleminekuga. Juhul, kui peale Kliendile valduse ülemineku momenti toimub Kauba hävinemine või kahjustumine, siis langeb ära mistahes Müüjapoolne kohustus kaupa tagasi võtta ja/või vastutada mistahes Kaubaga seotud puuduste eest.
4.12. Kõiki Kaupade mittevastavusi Lepingu tingimustele menetletakse vastavalt Poolte kokkulepetele, kusjuures Poolte huvide kaitse on tagatud võlaõigusseadusest tuleneva regulatsiooni järgimisega. Müüja ei vastuta müüdud Kaubal esinevate puuduste eest, millest Ostja oli või pidi olema Lepingu sõlmimise või tellimuse esitamise ajal teadlik.

5. KAUBA TAGASTAMISÕIGUS

5.1.  E-poest ostetud Kaubale on Kliendil neljateistkümne (14) päevane tagastamisõigus vastavalt Tarbijakaitseameti juhisele (Link: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/14-paevane-taganemisoigus).
5.2. Tagastamisõigus ei kehti muu hulgas: Kauba puhul, mis on valmistatud Kiendi isiklikke vajadusi arvestades (nt eritellimus toode); Kauba puhul, mis on kiiresti riknev või vananev; suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud.
5.3.  Kauba tagastamiseks peab Klient edastama tagastamise sooviavalduse e-posti teel: epood@pipar.ee või telefonil +372 645 5021 ning tagastama Kauba Piprapoe esinduskauplusesse (tegevuskoht Liivalaia 43, Tallinn) või Kauba kättesaamiseks kasutatud transpordi teenusepakkuja (SmartPost, Omniva) kaudu. Lisainfo saamiseks pöörduda Piprapood OÜ poole eelmainitud kontaktidel.
5.4.  Klient on kohustatud tagastamisõiguse kasutamisel tagastama Kauba Müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tagastamise soovi esitamisest. Kauba tagastamisega soetud otsesed kulud kannab Klient, v.a. juhul kui kaup ei vastanud e-poes kirjeldatule.
5.5.  Kui Klient on tehingust taganenud, tagastab Müüja Kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul Kauba tagasi jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
5.6.  Kui tagastatav Kaup on rikutud Kliendi hooletuse tõttu või tahtlikult kahjustatud, siis on Müüjal õigus keelduda Kauba tagasi võtmisest.

6. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1. Kliendi poolt esitatud isiku- ja ostude andmeid töötleb Müüja kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja ulatuses, mis on vajalik eelkõige Kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.
6.2. Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
6.2.1. esitatud tellimuse täitmine e-poes;
6.2.2. kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
6.2.3. kliendi päringutele vastamine;
6.2.4. õigustatud huvi korral;
6.2.5. tarbijaharjumuste uurimine;
6.2.6. müügistatistika koostamine;
6.2.7. e-poe teenuste haldamine ja arendamine.
6.3. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
6.4. E-poest külalisena ostmisel registreeritakse Kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik Kauba Kliendile kohale toimetamiseks. Püsikliendi poolt ostu sooritamisel on eelnimetatud andmed juba varasemalt Kliendi poolt süsteemi sisestatud.
6.5. E-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale antud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse.
6.6. Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused tuleb esitada kirjalikult või kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab taotlus olema allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või kui isikuandmete edastamine ei ole turvaline.
6.7. Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ning teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.
6.8. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Piprapood OÜ, reg nr 10754757, asukohaga Liivalaia 43, Tallinn. Kontakttelefon: +372 645 5021; e-post: turundus@pipar.ee.
6.9. Juhul, kui Klient leiab, et Müüja e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel Kliendi õiguseid, siis on Kliendil õigus pöörduda Müüja poole eeltoodud kontaktandmetel, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

7.1.  Kui e-poest ostetud kaubal ilmneb puudus, siis on Kliendil õigus 2 aasta jooksul alates Kauba Kliendile üleandmisest esitada kaebus. Klient kohustub Müüjat teavitama Kauba puudusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
7.2.  Klient saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile e-epood@pipar.ee või Tallinna Liivalaia Piprapoe (tegevuskoht Liivalaia 43, Tallinn) müüjatele-konsultantidele kirjalikult. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi, kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Kaubal ilmnenud puudus, esitatava nõude sisu ja lisada ostu tõendav dokument.
7.3.  Müüja ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest või mistahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
7.4.  Müüja ja Kliendi vahel seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
7.5. Kokkulepete mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti (http://www.tarbijakaitseamet.ee), Tarbijavaidluste komisjoni (http://www.komisjon.ee) või Harju Maakohtu poole.
7.5.1. Kõikidele klientidele on avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Kirjalikku taasesitamist võimaldavaks vormiks loetakse teate edastamist või kokkuleppe sõlmimist e-kirjade vahetamise teel, mis on saadetud Poolte poolt teatatud aadressidele. Paberil saadetavad kirjalikud teated ja avaldused saadetakse teisele Poolele posti teel tähitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Postitatud kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, kui postitamisest on möödunud kolm (3) kalendripäeva.
8.2. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.
8.3. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata selle asjaoluga arvestamist, selle vältimist või selle tagajärgede ületamist (st vääramatu jõud). Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, siis on kohustuste rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuste täitmist takistas. Pool, kelle tegevus Lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolu tõttu, on kohustatud sellest teist Poolt koheselt kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama. Vääramatu jõu asjaolu ei vabasta Pooli jõupingutuste rakendamisest vääramatu jõu asjaolu kõrvaldamiseks ning Pooled peavad oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama kohe, kui vääramatu jõu asjaolu on möödunud.
8.2. Lepingust taganemise avaldus, samuti Poole nõue teise Poole vastu, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema saadetud kirjalikus vormis.
8.2. Kui müügitingimused ei ole selgelt arusaadavad või kliendil tekib müüjale lisaküsimusi, siis saab ühendust võtta Müüjaga kontaktidel: epood@pipar.ee või telefonil +372 645 5021 ja +372 5782 1108. Müüja vastab e-postidele ja kõnedele tööpäeviti 9:00-17:00.